Дейността на центъра за оценка е свързана с атестация на персонала, като за целта използваме психологически похвати и тестове:
групови и индивидуални, като крайната цел е да разберем дали съществуващия персонал се справя добре с поставените задачи

Даваме препоръки след направения анализ за отстраняване на откритите дефекти.