Коучинг е метод, който помага на човешката личност да разгърне своя потенциал.
Човешката личност е сбор от психология, физиология и духовност, като чрез използване на добри практики крайната цел е човек да се усъвършенства, като работни навици и навици на живот, вземането на добри управленчески решения, именно на базата на доброто усъвършенстване на личността.

Коучинг който предлагаме е индивидуален и групов, съобразен с личностите, които участват в процеса. Идивидуалният коучинг помага „аз“,да осъзнае къде се намира и да бъда стремящ се за усъвършенстване. Групувият коучинг дава на „ние“ нови умения за работа, която повишава производствения процес във всички области.
Менторинг (наставничеството) е метод за усъвършенстване на личността, който при нас е разработен със специална платформа с индивидуално усъвършенстване към мениджърите.
Менторинг не е обучение, а е духовно- психологично наставничество на базата на опит и идеи.